خدمات مهندسی

شرکت پتروسازه شهباز با در اختیار داشتن تیم مهندسی قادر به تهیه مدل ۳ بعدی و نقشه های ساخت با استفاده از نرم افزارهای TELKA STRUCTURE و AUTODESK INVENTOR و AUTOCAD و همچنین تهیه نقشه های برشکاری با در نظرگرفتن بهینه ترین حالت مصرف مواد خام می باشد.