جوشکاری

عملیات جوشکاری بر روی قطعات ساخته شده با انواع روشهای جوش برق – جوش قوس الکتریکی – با پوشش گاز ( MIG یا SMAW ) و همچنین جوشکاری زیر پودری به تناسب روش ارائه شده در WPS  هر پروژه با بهره گیری از مواد جوش با کیفیت و مورد تائید مشتریان محترم و نیروهای متخصص و تایید شده توسط ناظرین هر پروژه انجام پذیرفته و سپس با انواع تست های غیر مخرب مورد آزمایش قرار گرفته و نهایتا قطعه کامل و بدون عیب تحویل مشتری می گردد.